Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolek přátel zrakově postižených dětí

 

STANOVY

1. Úvodní ustanovení

 

Název: Spolek přátel zrakově postižených dětí

 

Sídlo: Šimkova 879, Hradec Králové, 500 03

 

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných organizacích. Je nepolitickou organizací zastupující zájmy dětí, rodičů a přátel zrakově postižených dětí.

 

2. Cíle „Spolku“ a jeho činnost

Činnost Spolku je zaměřena na prohloubení spolupráce veřejnosti, rodiny a školy při výchově a vzdělávání zrakově postižených dětí. Předpokládá nové podněty pro práci s dětmi a pomáhá vytvářet optimální podmínky pro pobyt dětí v MŠ a na akcích SPC. Aktivně se podílí na zlepšování prostředí MŠ a SPC.

 

3. Organizace „Spolku“

Členem může být každý, kdo souhlasí se stanovami a programem Spolku. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti, volit a být volen do orgánu Spolku, vnášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov a včas platit příspěvky. Kolektivním členem Spolku může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Spolku a podílí se aktivně na jeho práci.

Orgánem Spolku je Rada přátel, která řídí činnost Spolku, projednává všechny otázky v působnosti Spolku a zastupuje Spolek vůči jiným organizacím. Jednání rady se může zúčastnit každý člen Spolku, který projeví zájem. V čele rady je volený předseda. Dále se ustanovuje jednatel a pokladník. Pro kontrolu se volí z ostatních členů revizní komise.

 

4. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří se svými finančními a hospodářskými prostředky a provádí kontrolu. Majetek Spolku tvoří příspěvky členů, dary, výnosy akcí. Výdaje jsou určeny na zlepšení vybavení školy, akce pro děti, dárky pro děti, společné výlety apod. Z příspěvků rodičů je možnost hradit osobní asistenci dětí s kombinovaným postižením. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně. Podepsaní zástupci jsou starší 18–ti let a jsou pověřeni zastupováním Spolku.

 

Předseda: p. Linhartová  Jednatel: p. Holečková     Pokladník: p. Terchovanová

 

Číslo účtu Spolku ZP dětí – 1080026319/0800

Do poznámky pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

Příspěvek činí 1 000,-  Kč za jedno pololetí školního roku.